FAQ

Åt vilket håll ska räntan ta vägen?

Vi på Finanslogik förlitar oss på marknadens bedömning genom exempelvis Implicit stibor och forward-kontrakt. Var räntan ska ta vägen är alltid en aktuell fråga och nu mer än tidigare.

Vad är egentligen ränteriskhantering?

Ränteriskhantering handlar om att ha en tydlig avvägning mellan räntekostnad och ränterisk.

Hur ser Finanslogik på skuldförvaltning?

Finanslogik utgår helt utifrån kundens förutsättningar idag och framåt. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår syn på skuldförvaltning.

Vad händer med årets resultat om räntan går upp?

En faktor som påverkar räntan beror på vilken typ av skuldportfölj och strategi ni har. Vi diskuterar gärna olika portföljval och dess konsekvenser.

Varför ska vi uppdatera vår finanspolicy?

Finanspolicyn bör ses över eller revideras årligen för att tjänstepersonerna skall veta vilka ramar som gäller i finansverksamheten utifrån det politiska beslutet.

Hur ofta behöver vi uppdatera våra finansiella styrdokument?

Styrdokumenten bör ses över årligen för att säkerställa giltigheten och uppdatera ramarna utifrån det strategiska arbetet med skuldportföljen.

Vilken borgensavgift ska vi ha?

Det beror på vilken typ av bolag, vilken kreditvärdighet, vilka säkerheter som finns och hur skuldportföljen är strukturerad.

Behöver styrelsen vara utbildade?

Styrelsen behöver självklart veta vad de är ansvariga för, och vad för konsekvenser olika strategival kan få. Finanslogik hjälper gärna till och utbildar och föreläser frekvent för olika styrelser.

Vill du veta mer?