Case

Kumla Bostäder

Bakgrund

Kumla Bostäder är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och har som huvuduppdrag att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler samt att utveckla de befintliga fastigheterna i Kumla kommun.

Utmaning

På grund av stigande byggkostnader för Kumla Bostäders nyproduktion så ökar också skuldvolymen och därför behöver både räntan och kapitalet säkras. Kumla Bostäder arbetade tidigare till stor del med räntebindningen, som endast är en del av den totala skuldförvaltningen. Kumla bostäder tyckte även att de betalade för mycket för sin dåvarande skuldförvaltning och hade en alldeles för kort tidshorisont när de blickade framåt.

Lösning

Finanslogik utvecklade Kumla Bostäders befintliga skuldförvaltning till en helhetslösning.

Numera inkluderas kapitalbindning, räntebindning och förfallostrukturen. Det gemensamma arbetet består bland annat av ett grundläggande strategiarbete, revidering eller uppdatering av finansiella styrdokument, rapportering och andra delar i skuldportföljen som behövdes ses över. Utöver detta höll Finanslogik utbildningar för styrelsen för att skapa en förståelse för strategisk och operativ skuldförvaltning som säkerställer att risknivå, finansiella styrdokument och skuldportfölj anpassades efter nuvarande förutsättningar och kommande utmaningar. Finanslogik bistår även med beslutsunderlag och fungerar som ett bollplank gällande den operativa skuldförvaltningen som t.ex. vid utvärdering av låneofferter.

Resultat

Arbetet tillsammans med Finanslogik resulterade i en specialanpassad skuldportfölj utifrån Kumla Bostäders egna förutsättningar. Det ledde till ett positivt förändrat synsätt och tydligare krav på bolaget, vilket är ger en bra grund för att bli framgångsrik i sin skuldförvaltning. Kommunikationen och leveransen har enligt Kumla Bostäder varit mycket betydelsefullt vilket förhoppningsvis kommer leda till ett långt och fruktbart samarbete även framöver.

Nu arbetar Finanslogik och Kumla Bostäder efter ett löpande strategiarbete samt en skräddarsydd månadsrapport så att Kumla Bostäder kan följa hur arbetet med skuldförvaltningen förändras över tid.

Samarbetet har varit givande för både Kumla Bostäder och Finanslogik. Finanslogik har kunnat utveckla sina tjänster och sitt erbjudande, samtidigt som Kumla Bostäder har fått bättre koll på skuldförvaltning. Idag består 18% av bostadsbolagets skuldportfölj av gröna lån vilket är en helt ny och positiv erfarenhet för Kumla bostäder som inte lånat grönt tidigare.

“Tack vare Finanslogik har vi vågat utmana oss själva och vår syn på skuldförvaltning”

“Finanslogiks lyhördhet och förmåga att anpassa sig efter vår verksamhet har varit A och O i vårt lyckade samarbete”

Andreas Landerdahl
Chef ekonomiutveckling, Kumla Bostäder AB

Vill du veta mer?