Policy för hantering av personuppgifter

Finanslogik i Sverige AB värnar om din personliga integritet. Syftet med denna policy är att beskriva hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och Dataskyddsförordningen, samt att beskriva dina rättigheter. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. En regelbunden översyn görs för att minimera användningen av personuppgifter inom företaget. Gallring av personuppgifter sker kontinuerligt i enlighet med bolagets interna rutiner.

Behandling av uppgifter

Finanslogik i Sverige AB behandlar dina personuppgifter utifrån tillämplig lagstiftning, såsom GDPR, för att kunna leverera mesta möjliga värde. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen för att fullgöra förpliktelser till dig som kund/avtalspart.

Finanslogik i Sverige AB sparar personuppgifter endast så länge som det är relevant för vår verksamhet, maximalt 5 år om inget annat anges eller så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning.

I huvudsak behandlas personuppgifter internt inom Finanslogik i Sverige AB. Finanslogik i Sverige AB delar inte med sig av dessa uppgifter till tredje part, annat än till personuppgiftsbiträden som utför arbete för Finanslogik i Sverige AB s räkning och där Finanslogik i Sverige AB har avtal som reglerar användningen.

Skydd av personuppgifter

Finanslogik i Sverige AB har rutiner för hantering av personuppgifter som säkerställer att endast de som har behov av att kunna hantera uppgifterna har tillgång till dem, samt att personuppgifter lagras i säkra miljöer.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om (ett så kallat registerutdrag) vilka personuppgifter som lagras om dig samt att korrigera uppgifter som är felaktiga. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl som hindrar Finanslogik i Sverige AB från att radera delar av din data. Du har också rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll. Denna rättighet kallas rätten till dataportabilitet. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Du har vidare rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.

Frågor och klagomål

För frågor kring Finanslogik i Sverige ABs behandling av personuppgifter hänvisas till vår hemsida, www.finanslogik.se/kontakt. Du har även rätt att lämna klagomål på Finanslogik i Sverige ABs personuppgiftshantering till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ansvarig för personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Finanslogik i Sverige AB. Kontaktaktuppgifter nedan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter