Borgensavgift och internränta

När ett bolag lånar från kommunen eller med kommunal borgen som säkerhet får bolaget en lägre ränta än det annars skulle fått tack vare kommunens kreditvärdighet. Detta ger det kommunala bolaget en konkurrensfördel, gentemot privata aktörer.

Enligt riktlinjerna i EU:s statsstödsregler så bör därför en avgift tas ut så att krediten inte anses som ett stöd. Avgiften bör motsvara skillnaden mellan marknadsräntan bolaget skulle fått på egna meriter jämfört med att låna internt från kommunen eller med kommunal borgen. En för låg avgift riskerar att klassas som statsstöd. Bevisbördan för stödets nivå ligger på kommunen. Finanslogiks modell analyserar bolagets kreditvärdighet, typ av skuld och alternativa säkerheter. Resultatet är en korrekt avgift för respektive bolag.

Beräkning av korrekt borgensavgift eller internbanksavgift för respektive låntagare inom koncernen utifrån insamlad data och gällande regelverk och kapitalkrav enligt baselreglerna. Behandlar sannolikhet, potentiell förlust och exponering vid fallissemang med beaktande av risk, volym och löptid. Beräkningen kan genomföras vid varje upplåningstillfälle eller årligen. Resultatet är en korrekt borgensavgift för koncernens bolag vid varje givet tillfälle.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för hjälp att beräkna borgensavgift och internränta