Finansiella styrdokument

Framtagande av finansiella styrdokument utifrån fastslagen strategi för skuldförvaltning. Analys av befintliga finansiella styrdokument och förslag till eventuell revidering utifrån strategi och risktolerans. Resultatet är finansiella styrdokument utifrån strategi för skuldförvaltning för löpande uppföljning.

I finansiella styrdokument fastställs ansvar och befogenheter, ramar för kapital- och räntebindning, förfallostruktur, amortering och likviditetsberedskap. Godkända motparter och instrument för upplåning och placeringar definieras. Övriga risker i skuldförvaltningen identifieras, analyseras och hanteras. Resultatet är finanspolicy och finansiella riktlinjer klara för beslut i behörig instans.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för hjälp att upprätta styrdokument utifrån fastslagen strategi